11. Produženi boravak

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Osnovne škole organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Produženi boravak organizira se u školskoj godini 2012./2013. za učenike I., II. i III., a u školskoj godini 2013./2014. za učenike I. i II., iznimno i III. razreda, o čemu odlučuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na osnovi obrazloženog prijedloga škole.

Odgojno-obrazovna skupina produženog boravka ustrojava se, u pravilu, od učenika istog razreda (redovita odgojno-obrazovna skupina), a iznimno za učenike više razreda (kombinirana odgojno-obrazovna skupina).

Osnovne škole, na osnovi iskazanih potreba i interesa roditelja, dostavljaju na kraju svake školske godine prijedlog ustroja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka za iduću školsku godinu.

Dnevno trajanje produženog boravka je od 12:00 do 17:00 sati, a škole ga usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Produženi boravak škole mogu organizirati uz uvjet da imaju odgovarajući učionički i drugi prostor.

Program produženog boravka provodi se:
– od 12:00 do 14:00 sati učenici provode slobodno vrijeme (objed, odmor), a
– od 14:00 do 17:00 sati, odnosno do dolaska roditelja po učenike, za učenike je organiziran samostalni rad.

Prioritet pri uključivanju u program produženi boravak imaju:

– djeca obaju zaposlenih roditelja ili zaposlenoga samohranog roditelja koja koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi,
– djeca invalida Domovinskog rata ako je drugi roditelj zaposlen,
– djeca s teškoćama u razvoju,
– djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja,
– djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima,
– djeca koja primaju dječji doplatak.

Produženi boravak – pravo na olakšice

Za 2016. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka i to:

– za učenike I., II. i III. razreda – 200,00 kuna,
– za učenike IV. razreda – 350,00 kuna.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan – lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

– dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
– dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
– dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
– treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
– drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
– dijete samohranog roditelja – plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
– dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj učenika plaća cijenu prehrane mjesečno temeljem uplatnica koje izdaju škole.
Dokumentaciju za stjecanje spomenutih prava roditelj, odnosno staratelj, dužan je dostaviti u tajništvo škole do 16.09.2015. godine.
 .
Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:
1. dokaz o prebivalištu djeteta: uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama – preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,
2. dokazi o samohranosti roditelja: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti,
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.
 .
Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.
 .
Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škole u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba, za 2016.
.
Dokumente s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelji, odnosno staratelji učenika, dostavljaju školi.

Za učenike u produženom boravku škola organizira konzumaciju triju obroka (mliječni obrok, ručak i užinu). Dnevnu cijenu obroka određuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Cijena mliječnog obroka iznosi 3,50 kune, ručka 9,00 kuna, a užine 2,00 kune. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015. godinu.

Izvori:
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=86715
Službeni glasnik grada Zagreba