9. Natječaji

  * * * * 

status natječaja: u tijeku

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s partnerima u Projektu objavljuje
Javni poziv
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama – školama partnerima u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“
Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba  na poslovima pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNIK U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Broj traženih osoba:
–   175 pomoćnika u nastavi
Mjesto rada: osnovne i srednje škole Grada Zagreba – partneri u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
UVJETI:
– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
OPIS POSLOVA:
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO:
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi  obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Prilikom prijavljivanja kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente:
– zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat/kandidatkinja  zainteresiran/a za rad, vlastoručno potpisanu;
– životopis, s navedenim podacima o volontiranju (naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje te trajanje), iskustvo u radu s djecom, znanju stranog jezika;
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi);
– uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
U zamolbi obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).
Ukoliko kandidati za posao pomoćnika u nastavi imaju završenu edukaciju za posao pomoćnika u nastavi, potrebno ju je obavezno priložiti s ostatkom dokumentacije.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, bit će pravovremeno obavješteni o daljnjem tijeku selekcijskog postupka.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko su kandidati zainteresirani za zaposlenje u više škola potrebno je na navedenu adresu dostaviti jednu Prijavu s traženom dokumentacijom te u molbi navesti sve škole za rad u kojima su zainteresirani.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Gradskom uredu za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25 s naznakom „Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama – školama partnerima u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ do 12. lipnja 2020. preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Gradskog ureda za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25, šalter 5.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.
Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona 01/6166 186, 01/6100 549, 01/6100 562 i 01/6100 482.
Javni poziv bit će objavljen 3. lipnja 2020. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 12. lipnja 2020.

Radni odnos sa školom zasnovat  će se nakon provedenog selekcijskog  postupka kako slijedi:
1. Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Krotovica 15, Zagreb – 2 pomoćnika u nastavi 
2. Osnovna škola Augusta Harambašića, Harambašićeva 18, Zagreb – 4 pomoćnika u nastavi 
3. Osnovna škola Borovje, Davora Zbiljskog 7, Zagreb – 1 pomoćnik u nastavi 
4. Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, Zagreb – 4 pomoćnika u nastavi 
5. Osnovna škola Bukovac, Trnac 42, Zagreb – 7 pomoćnika u nastavi 
6. Osnovna škola dr. Ivan Merz, Račkoga 4, Zagreb – 5 pomoćnika u nastavi 
7. Osnovna škola Gornje Vrapče, Vrapčanska 188, Zagreb – 2 pomoćnika u nastavi 
8. Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46, Zagreb – 14 pomoćnika u nastavi 
9. Osnovna škola Gustava Krkleca, Ul. Božidara Magovca 103, Zagreb – 9 pomoćnika u nastavi 
10. Osnovna škola Horvati, Horvaćanska 6, Zagreb – 8  pomoćnika u nastavi 
11. Osnovna škola Ivana Cankara, Cankareva 10, Zagreb – 2 pomoćnika u nastavi 
12. Osnovna škola Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a, Zagreb – 3 pomoćnika u nastavi
13. Osnovna škola Kajzerica, Ul. Žarka Dolinara 9, Zagreb – 8 pomoćnika u nastavi
14. Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb – 5 pomoćnika u nastavi
15. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska 35, Zagreb- 7 pomoćnika u nastavi
16. Osnovna škola Luka, Otona Ivekovića 16, Zagreb – 12 pomoćnika u nastavi
17. Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Štefanovečka 67, Zagreb – 2 pomoćnika u nastavi
18. Osnovna škola Malešnica, A.T.Mimare 36, Zagreb – 7 pomoćnika u nastavi
19. Osnovna škola Mate Lovraka, Aleja Blaža Jurišića 13, Zagreb – 7 pomoćnika u nastavi
20. Osnovna škola Medvedgrad, Strma cesta 15, Zagreb – 5 pomoćnika u nastavi
21. Osnovna škola Miroslava Krleže, Kaptol 16, Zagreb – 2 pomoćnika u nastavi
22. Osnovna škola Nad lipom, Nad lipom 13, Zagreb – 15 pomoćnika u nastavi
23. Osnovna škola Otona Ivekovića, Stjepana Pasanca 3, Zagreb – 4 pomoćnika u nastavi
24. Osnovna škola Savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb – 3 pomoćnika u nastavi
25. Osnovna škola S. S. Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb –4 pomoćnika u nastavi
26. Osnovna škola Tina Ujevića, Koturaška 75, Zagreb – 4 pomoćnika u nastavi
27. Osnovna škola Žuti brijeg, Vrtnjakovečka 8, Zagreb – 6 pomoćnika u nastavi
28. Osnovna škola Iver, Mladena Halape 8, Sesvete – 5 pomoćnika u nastavi
29. Osnovna škola Sesvete, I. G. Kovačića 19, Sesvete – 5 pomoćnika u nastavi
30. I. osnovna škola Dugave, Školski prilaz 7, Zagreb – 3 pomoćnika u nastavi
31. Osnovna škola Dragutina Kušlana, Kušlanova 52, Zagreb – 3 pomoćnika u nastavi
32. Zdravstveno učilište, Medvedgradska 55, Zagreb – broj izvršitelja – 1 pomoćnik u nastavi
33. XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb – broj izvršitelja – 2 pomoćnika u nastavi
34. I. gimnazija, Av. Dubrovnik 36, Zagreb – 4 pomoćnika u nastavi

  * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATAMA – NATJEČAJ UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PB – 25.02.2020_

Zagreb,  20. siječnja 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“,  6/19.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih  djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od  8 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO

Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok prijave je 8  dana od dana objave.

Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnoj  stranici Osnovne  škole Kajzerica  i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATAMA – NATJEČAJ UČITELJ NJEMAČKOGA JEZIKA – 27.02.2020.

Zagreb, 17. siječnja 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica, Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, 6/19.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8 dana od dana objave.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica njemačkog jezika“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * 

status natječaja: završen

obavijest kandidatima PB određeno puno II 29.1.2020.

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica, Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA
– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“,  6/19.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj  stranici Osnovne  škole Kajzerica  i mrežnoj stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

status natječaja: završen

obavijest kandidatima PB određeno puno 29.1.2020.

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“,  6/19.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih  djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO

Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok prijave je 8  dana od dana objave.

Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnoj  stranici Osnovne  škole Kajzerica  i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * 

status natječaja: završen

obavijest kandidatima Engleski jezik određeno puno 16.12.2019.

Zagreb, 20. studenoga 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“,  6/19.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih

  djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO

Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (“Narodne novine”, 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj 82/15. i 70/19.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok prijave je 8  dana od dana objave.

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ:

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr), u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA:

Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr) i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.

Podatci koje Osnovna škola Kajzerica prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * 

status natječaja: završen

obavijest kandidatima Engleski jezik neodređeno nepuno 6.12.2019.

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13. stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj  6/19.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (“Narodne novine”, broj 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj 82/15. i 70/19.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ:
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr), u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA:
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr) i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
Podatci koje Osnovna škola Kajzerica prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

obavijest kandidatima Talijanskijezik neodređeno nepuno 6.12.2019.

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“,  6/19.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (“Narodne novine”, 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine”, broj 82/15. i 70/19.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ:
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr), u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA:
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (www.oskajzerica.hr) i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
Podatci koje Osnovna škola Kajzerica prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica talijanskog jezika“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ MATEMATIKA ODREĐENO 

Zagreb, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne  škole Kajzerica i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica matematike – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ TEHNIČKE KULTURE ODREĐENO 

Zagreb, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne  škole Kajzerica i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica tehničke kulture“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ INFORMATIKA NEODREĐENO PUNO 

Zagreb, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne  škole Kajzerica i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ ENGLESKI JEZIK

Zagreb, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak 13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne  škole Kajzerica i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

obavijest kandidatima Matematika neodređeno nepuno 29.11.2019. 

Zagreb, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica, Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8 dana od dana objave.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica matematike -neodređeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST KANDIDATIMA PB 7.11.2019.

Zagreb, 11. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica,  Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 – izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola (članak  13.  stavak 2. Zakona  o ravnopravnosti spolova).
Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
UVJETI: prema članku 105. i 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kajzerica (objavljen na mrežnim stranicama Škole).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis (obvezno navesti adresu elektroničke pošte radi dostave poziva na provedbu postupaka vrednovanja kandidata)
• dokaz o stečenoj  stručnoj  spremi
• domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak za neko od  kaznenih djela iz članka  106.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja
• potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima elektronički zapis, ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj  evidenciji Hrvatskog zavoda  za mirovinsko  osiguranje, ne starije od dana objave natječaja.
Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata  i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok prijave je 8  dana od dana objave.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Na mrežnoj stranici škole bit će objavljeno područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Odluku o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Odluku će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje zajedno s listom kandidata.
Natječaj je objavljen na mrežnoj  stranici Osnovne  škole Kajzerica  i mrežnoj  stranici Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

Zagreb, 27. svibnja 2019.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s partnerima u Projektu objavljuje
Javni poziv
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama – školama partnerima u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“
Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje nezaposlenih osoba  na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNIK U NASTAVI / STRUČNI KOMINIKACIJSKI POSREDNIK UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
Broj traženih osoba:
– 175;
– 173 pomoćnika u nastavi
– 2 stručna komunikacijska posrednika
Mjesto rada: osnovne i srednje škole Grada Zagreba – partneri u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
UVJETI:
– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
– stručni komunikacijski posrednik mora imati završenu edukaciju za taj posao
OPIS POSLOVA:
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO:
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Prilikom prijavljivanja kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente:
– zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat/kandidatkinja  zainteresiran/a za rad, vlastoručno potpisanu;
– životopis, s navedenim podacima o volontiranju (naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje te trajanje), iskustvo u radu s djecom, znanju stranog jezika;
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi);
– domovnica;
– pisani dokaz (potvrda, uvjerenje, svjedodžba) o stečenoj edukaciji za stručnog komunikacijskog posrednika;
– uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
U zamolbi obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).
Ukoliko kandidati za posao pomoćnika u nastavi imaju završenu edukaciju za posao pomoćnika u nastavi, potrebno ju je obavezno priložiti s ostatkom dokumentacije.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, a s kojima nije provedeno psihologijsko testiranje ili nisu zadovoljili na istom prethodnih godina, bit će pravovremeno obavješteni i upućeni na psihologijsko testiranje. Kandidati s kojima je provedeno psihologijsko testiranje i koji su zadovoljili na istom, nisu u obvezi isto ponavljati.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko su kandidati zainteresirani za zaposlenje u više škola potrebno je na navedenu adresu dostaviti jednu Prijavu s traženom dokumentacijom te u molbi navesti sve škole za rad u kojima ste zainteresirani.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Gradskom uredu za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25 s naznakom „Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika  učenicima s teškoćama  u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama – školama partnerima u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ do 4. lipnja 2019. godine preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Gradskog ureda za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25, šalter 5.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.
Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona 01/6166 186, 01/6100 549, 01/6100 562, 01/6100 482.
Javni poziv bit će objavljen 27. svibnja 2019. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 4. lipnja 2019. godine.
Radni odnos sa školom zasnovat  će se nakon provedenog selekcijskog  postupka kako slijedi:
1. Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Krotovica 15, Zagreb – broj izvršitelja -2 pomoćnika u nastavi
2. Osnovna škola Augusta Harambašića, Harambašićeva 18, Zagreb – broj izvršitelja – 3 pomoćnika u nastavi
3. Osnovna škola Borovje, Davora Zbiljskog 7, Zagreb – broj izvršitelja – 1 pomoćnik u nastavi
4. Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, Zagreb – broj izvršitelja – 4 pomoćnika u nastavi 
5. Osnovna škola Bukovac, Trnac 42, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
6. Osnovna škola dr. Ivan Merz, Račkoga 4, Zagreb – broj izvršitelja – 6 pomoćnika u nastavi
7. Osnovna škola Gornje Vrapče, Vrapčanska 188, Zagreb – broj izvršitelja – 2 pomoćnika u nastavi
8. Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46, Zagreb – broj izvršitelja – 11 pomoćnika u nastavi 
9. Osnovna škola Gustava Krkleca, Ul. Božidara Magovca 103, Zagreb – broj izvršitelja – 9 pomoćnika u nastavi
10. Osnovna škola Horvati, Horvaćanska 6, Zagreb – broj izvršitelja – 9 pomoćnika u nastavi
11. Osnovna škola Ivana Cankara, Cankareva 10, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi 
12. Osnovna škola Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a, Zagreb – broj izvršitelja – 3 pomoćnika u nastavi
13. Osnovna škola Kajzerica, Ul. Žarka Dolinara 9, Zagreb – broj izvršitelja – 6 pomoćnika u nastavi
14. Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
15. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska 35, Zagreb- broj izvršitelja – 7 pomoćnika u nastavi
16. Osnovna škola Luka, Otona Ivekovića 16, Zagreb – broj izvršitelja – 14 pomoćnika u nastavi
17. Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Štefanovečka 67, Zagreb – broj izvršitelja – 4 pomoćnika u nastavi
18. Osnovna škola Malešnica, A.T.Mimare 36, Zagreb – broj izvršitelja – 4 pomoćnika u nastavi
19. Osnovna škola Mate Lovraka, Aleja Blaža Jurišića 13, Zagreb – broj izvršitelja – 6 pomoćnika u nastavi
20. Osnovna škola Medvedgrad, Strma cesta 15, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
21. Osnovna škola Miroslava Krleže, Kaptol 16, Zagreb – broj izvršitelja – 3 pomoćnika u nastavi
22. Osnovna škola Nad lipom, Nad lipom 13, Zagreb – broj izvršitelja – 15 pomoćnika u nastavi
23. Osnovna škola Otona Ivekovića, Stjepana Pasanca 3, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
24. Osnovna škola Retkovec, Aleja javora 2, Zagreb – broj izvršitelja – 1 pomoćnik u nastavi
25. Osnovna škola Savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb – broj izvršitelja – 4 pomoćnika u nastavi
26. Osnovna škola S. S. Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik
27. Osnovna škola Tina Ujevića, Koturaška 75, Zagreb – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
28. Osnovna škola Žuti brijeg, Vrtnjakovečka 8, Zagreb – broj izvršitelja – 7 pomoćnika u nastavi 
29. Osnovna škola Iver, Mladena Halape 8, Sesvete – broj izvršitelja – 4 pomoćnika i nastavi
30. Osnovna škola Sesvete, I. G. Kovačića 19, Sesvete – broj izvršitelja – 5 pomoćnika u nastavi
31. I. osnovna škola Dugave, Školski prilaz 7, Zagreb – broj izvršitelja – 3 pomoćnika u nastavi
32. Osnovna škola Dragutina Kušlana, Kušlanova 52, Zagreb – broj izvršitelja – 3 pomoćnika u nastavi
33. XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb – broj izvršitelja – 1 pomoćnik u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik
34. I. gimnazija, Av. Dubrovnik 36, Zagreb – broj izvršitelja – 1 pomoćnik u nastavi

 

Poslodavac

Poslodavac: Osnovna škola Kajzerica

Kontakt:

 • pismena zamolba: Ilica 25, 10000 Zagreb

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST PUN – 21.2.2019.

Zagreb, 21. veljače 2019.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Kajzerica, 10 000 Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9, partner u Projektu objavljuje

Javni poziv
za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“.

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: Osnovna škola Kajzerica – partner u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2018./2019. (ali najdulje do 14. lipnja 2019.)
UVJETI:
– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
OPIS POSLOVA
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
– završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)
– životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Osnovnoj školi Kajzerica, 10000 Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9, s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ od 21. veljače do 1. ožujka 2019. godine preporučeno poštom ili osobno.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona  01/6454 780.
Javni poziv bit će objavljen 21. veljače 2019. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 1. ožujka 2019. godine.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST MATEMATIKA 21.2.2019.

Zagreb, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 06/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 20.02.2019.-28.02.2019.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od 20.02.2019.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica matematike – određeno nepuno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

status natječaja: završen

OBAVIJEST EJ 21.2.2109.

Zagreb, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. 1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme,  20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 06/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 20.02.2019.-28.02.2019.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od 20.02.2019.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika – određeno nepuno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

* * * * * * 

Zagreb, 4. siječnja 2019.

status natječaja: završen

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. 1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme,

                                             40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 04.01.2019.-14.01.2019.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 04.01.2019.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica likovne kulture – određeno puno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

* * * * * * 

LIKOVNA KULTURA – OBAVIJEST 

Zagreb, 4. siječnja 2019.

status natječaja: završen

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. 1. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno

                                               vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 04.01.2019.-14.01.2019.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 04.01.2019.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica talijanskog – određeno nepuno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

TALIJANSKI JEZIK – OBAVIJEST 

* * * * * * 

Zagreb, 11. prosinca 2018.

status natječaja: završen

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT-ICA – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno u trajanju do 12 mjeseci

Potrebna zvanja: SSS, VŠS i VSS.

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) te odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje – RAČUNOVODSTVENI REFERENT-ICA“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijama polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

* * * * * *

Zagreb, 15. studenoga 2018.

status natječaja: završen

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od  15.11.2018.-23.11.2018.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 15.11.2018.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika – određeno puno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – HRVATSKI JEZIK

******

status natječaja: završen

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati

                                         ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od  15.11.2018.-23.11.2018.

Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 15.11.2018.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica informatike  – određeno puno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST INFORMATIKA

******

status natječaja: završen

Zagreb, 6. studenoga 2018.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te temeljem mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Osnovna škola Kajzerica na svojim mrežnim stranicama te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisuje:
NATJEČAJ
1. PSIHOLOG ILI STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA (SOCIJALNI PEDAGOG) – za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništva
– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručno pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
• kandidat mora biti nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja te treba biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih (HZZ)
Uz prijavu je potrebno priložiti
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
• domovnicu
• potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
• elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu
• dokaz da se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici.
Kandidati/kinje koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete u ostvarivanju toga prava, dužnu su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 103. stavka 1. navedenog Zakona.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema drugim posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb, s naznakom “Za natječaj – pripravnik“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
Više o provedbi mjere 6.1.:  http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu natječaja za zapošljavanje kojeg provodi Osnovna škola Kajzerica, Zagreb.
Natječaj je objavljen od 6.11.2018. do 14.11.2018.

OBAVIJEST – psiholog SOR

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica matematike – neodređeno nepuno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – MATEMATIKA

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika – određeno nepuno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – HRVATSKI JEZIK 20 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika – neodređeno nepuno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST HRVATSKI JEZIK 16 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od  23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave – određeno puno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – RAZREDNA NASTAVA

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od  23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica njemačkog jezika – određeno puno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – NJEMAČKI JEZIK

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka – određeno nepuno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – PB 20 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – PB 40 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od  23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika – određeno nepuno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST – ENGLESKI JEZIK  20 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.10.2018.-31.10.2018.
Objavljeno na oglasnoj ploči Škole od: 23.10.2018.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika – određeno puno radno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OBAVIJEST ENGLESKI JEZIK – 40 SATI

******

status natječaja: završen

Zagreb, 15. listopada 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno u trajanju do 12 mjeseci
Potrebna zvanja: magistra/magistar pedagogije, VSS.
Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.), odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.) te odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje – UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijama polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

******

status natječaja: završen

Zagreb, 15. listopada 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno u trajanju do 12 mjeseci
Potrebna zvanja: magistra/magistar pedagogije, VSS.
Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.), odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.) te odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje – STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG/ICA“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijama polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

OBAVIJEST pedagog SOR

******

status natječaja: završen

Zagreb, 21. rujna 2018.

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Kajzerica, Školski odbor Osnovne škole Kajzerica raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Uvjeti: prema  članku 126. stavcima 1.- 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti  osobe oba spola.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju,  te ostvaruju  prednost u odnosu

na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s  potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti  na adresu:

Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj.“

KLASA: 602-01/18-01/286

URBROJ: 251-665/18-01

Predsjednica Školskog odbora:

     v.r. Andrea Bosanac, prof.

OBAVIJEST – imenovanje ravnateljice OŠ Kajzerica

***********

Status natječaja: završen

Zagreb, 27. veljače 2018.

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica informatike – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama škole www.oskajzerica.hr.

OBAVIJEST – INFORMATIKA

***********

Status natječaja: završen

Zagreb, 27. veljače 2018.

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama škole www.oskajzerica.hr.

OBAVIJEST – HRVATSKI JEZIK

***********

Status natječaja: završen

Zagreb, 21. veljače 2018.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.01.0025 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, partner u projektu objavljuje

Natječaj
za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ je predviđen odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNIK U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: Osnovna škola Kajzerica – partner u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 sat tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018. (do kraja nastavne godine)
UVJETI:
– najmanje završena srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
– osoba mora imati potvrdu o završenom programu osposobljavanja u minimalnom trajanju od 20
sati za rad na mjestu pomoćnika u nastavi
OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju.
DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO:
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente
– zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu )
– životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
– domovnica,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
– pisani dokaz (potvrda, uvjerenje, svjedodžba) o stručnoj osposobljenosti za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati;
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom Natječaj za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ do 1. ožujka 2018. preporučeno poštom ili osobno.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

***********

Status natječaja: završen

Zagreb, 14. veljače 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. SOCIJALNI PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno u trajanju do 12 mjeseci
Potrebna zvanja: magistra/magistar socijalne pedagogije, VSS.
Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.), odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.) te odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje – SOCIJALNI PEDAGOG/ICA“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijama polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

**********

Status natječaja: završen

Zagreb, 5. veljače 2018.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.01.0025 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, partner u projektu objavljuje

NATJEČAJ

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“
Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ je predviđen odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNIK U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: Osnovna škola Kajzerica – partner u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018. (do kraja nastavne godine)
UVJETI:
– najmanje završena srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
– osoba mora imati potvrdu o završenom programu osposobljavanja u minimalnom trajanju od 20 sati za rad na mjestu pomoćnika u nastavi
OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju.
DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO:
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente
– zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)
– životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
– domovnica,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
– pisani dokaz (potvrda, uvjerenje, svjedodžba) o stručnoj osposobljenosti za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati;
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom Natječaj za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ do 13. veljače 2018. preporučeno poštom ili osobno.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/6454 780.
Natječaj će biti objavljen 5. veljače 2018. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 13. veljače 2018.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – HRVATSKI JEZIK

Status natječaja: završen

Zagreb, 11. prosinca 2017.

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – RAZREDNA NASTAVA

Status natječaja: završen

Zagreb, 6. prosinca 2017.

Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – SPREMAČICA

Status natječaja: završen

Zagreb, 6. prosinca 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju predmetnog prava na koje se poziva te isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – spremač/ica – određeno“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

Status natječaja: završen

Zagreb, 13. studenoga 2017.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i 16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,
86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena u trajanju do 12 mjeseci
– završena srednja škola ekonomskog smjera
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prepma Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.)
– završena srednja škola ekonomskog smjera
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i    srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i
Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje –
RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, web stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – TALIJANSKI JEZIK

Status natječaja: završen

Zagreb, 6. studenoga 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica talijanskog jezika – neodređeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

Obavijest kandidatima – JAVNI POZIV POMOĆNICI

Status natječaja: završen

Zagreb, 25. listopada 2017.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom; Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Kajzerica, 10 020 Zagreb, Žarka Dolinara 9, partner u projektu objavljuje

Natječaj

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom
obrazovanju, faza III“ Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ je predviđen odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNIK U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: Osnovna škola Kajzerica – partner u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2017./2018. (ali najdulje do 15. lipnja 2018.)
UVJETI:
– najmanje završena srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju.
DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE:
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu,
točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO:
– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)
– iskustvo u volontiranju
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju.
Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva. Izabrani/a kandidat/kinja bit će upućen/a na liječnički pregled u svrhu dobivanja sanitarne knjižice. S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)
– životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom,
poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se Osnovnoj školi Kajzerica, 10020 Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom Natječaj za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ od 25. listopada do 2. studenoga 2017. godine preporučeno poštom ili osobno. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ MATEMATIKA

Status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica matematike – neodređeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

LEO PAŽIN – OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ GLAZBENA KULTURA

Status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica glazbene kulture – određeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – ENGLESKI JEZIK

Status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica engleskog jezika – određeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ LIKOVNA KULTURA

Status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica likovne kulture – određeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

KARLO BABUDER – OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ

Status natječaja: završen

Zagreb, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka – određeno“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

Status natječaja: završen

Zagreb, 9. listopada 2017.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. TAJNIK/CA– 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno u trajanju do 12 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje – tajnik/ca“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ-a, web stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

**********

OBAVIJEST KANDIDATAMA – NATJEČAJ POVIJEST

Status natječaja: završen

Zagreb, 25. rujna 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica povijesti – neodređeno“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST KANDIDATAMA – NATJEČAJ UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PB

Status natječaja: završen

Zagreb, 25. rujna 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka – neodređeno“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

**********

OBAVIJEST UČITELJ – ICA RAZREDNE NASTAVE

Status natječaja: završen

Zagreb, 25. rujna 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave – neodređeno“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.