Pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ZAGREB, ŽARKA DOLINARA 9

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Osnovna škola Kajzerica

Osnovna škola Kajzerica pristup informacijama omogućava:

1. Objavljivanjem putem web stranice Osnovne škole Kajzerica
2. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
3. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Osnovnoj školi Kajzerica

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
1. Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10020 Zagreb
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: ured@oskajzerica-skole.hr
4. Putem telefona ili na broj 01/ 6454-780, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu  zabilješku

Osnovna škola Kajzerica može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,82/2015.).
Osnovna škola Kajzerica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Službenik za informiranje

Marin Karin, dipl. iur.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka OŠ Kajzerica

Obavijest sukladno čl. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac-1-Upisnik

Zahtjev za pristup informacijama OŠ Kajzerica

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće ZPPI 2015.

Godišnje izvješće ZPPI 2016.

Godišnje izvješće ZPPI 2017.

Godišnje_izvjesce ZPPI 2018.

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2019.

Godisnje_izvjesce ZPPI 2019.

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu