6. Školski odbor

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor:

– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikul na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
– odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

puzzle-pieces

Školski odbor ima sedam članova. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora. Mandat članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi.

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica čine sljedeći članovi:

.

Andrea Bosanac, prof., predstavnica Škole, predsjednica Školskog odbora

*

dr. sc. Vesna Budinski, predstavnica Osnivača

*

Ivana Cindrić, predstavnica Osnivača

*

Marin Karin, dipl.iur., predstavnik Zbora radnika

*

mr. Ljiljana Klinger, predstavnica Osnivača

*

Mirela Sučević, prof., predstavnica Škole

*

Ivanka Vanjak, prof., predstavnica Vijeća roditelja

.